پیام های دریافتی در پنل پیامکی

صندوق دریافت پیام پنل پیامک

چگونه از طریق سامانه پیامک ،پیام دریافتی داشته باشیم؟ مشاهده پیام دریافتی از سمت مخاطبان در پنل پیامکی یک نیاز اصلی در هر سامانه است. برای دریافت پیام از سمت مخاطبین با شماره اختصاصی شما باید یک خط به نام خودتان داشته باشید تا شماره خود را به مخاطبین بدهید تا آنها پیام را به […]