ارسال پیامک با کلمه کلیدی

ارسال پیامک کلمه کلیدی

ارسال پیامک کلمه کلیدی چیست؟ ارسال پیامک کلمه کلیدی به این معنا است که شما یک پیامک را با متن دلخواه تعیین کرده و فقط چند کلمه از آن را به گونه ای تعریف کنید که در ارسال های متفاوت این کلمات با هم مغایرت داشته باشند. برای مثال: جناب آقای Y ، میزان سود […]